TESTNEVELŐ TANÁR MSC

Utolsó módosítás dátuma : 2020. február 14.

LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Leírás

Tanterv

 

 Testnevelőtanár zárószigorlati tematika

1. A testkulturális tevékenység képességfeltételeinek és képességfejlesztő hatásának komplexitása
− képességek, motoros képességek
− a képességfejlesztés elmélete és gyakorlata
− a képességfejlesztés életkori- és terhelési sajátosságai
− a képességek mérésének elmélete és gyakorlata.

2. A testnevelés- és sport sajátos formáinak helye, szerepe és anyaga az iskola testkulturális tevékenységrendszerében
− prevenció
− integrált testnevelés
− gyógytestnevelés
− sajátos fejlesztést igénylők testnevelése és sportja.

3. A rekreációnak, mint a testkultúra egyik tevékenységi formájának, megjelenése az iskolában és az iskolán kívül
− a rekreáció fogalma, fajtái
− a mozgásos rekreáció területei
− a rekreációs foglalkozások vezetése
− az iskolai testnevelés és a mozgásos rekreáció tartalmának kapcsolódási pontjai, lehetőségei.

4. A szabadidős sporttevékenységek megjelenése, helye, szerepe, jelentősége az iskola testkulturális tevékenységeiben
− sportágai (egyéni, kiscsoportos, csapat, zenés mozgásformák)
− mozgásanyaga
− szabályai
− játékvezetői ismeretek
− sport- és rekreációs táborok szervezése és vezetése.

5. A mozgás, mint a testkultúra átfogó tevékenységi formája
− a mozgásos cselekvéstanulás sajátosságai, folyamata.
− a pszicho-motoros tevékenység lehetőségei a fejlesztésben
− transzferhatások.

6. Az atlétika megjelenése, helye, szerepe, jelentősége az iskola testkulturális tevékenységeiben
− mozgásanyaga
− oktatása
− szabályai
− versenyeztetés.

7. A torna megjelenése, helye, szerepe, jelentősége az iskola testkulturális tevékenységeiben
− mozgásanyaga
− szabályai
− oktatása
− versenyeztetés.

8. Az úszás megjelenése, helye, szerepe, jelentősége az iskola testkulturális tevékenységeiben
− mozgásanyaga
− szabályai
− oktatása
− versenyeztetés.

9. Az aerobic és a küzdősportok helye, szerepe, jelentősége az iskola testkulturális tevékenységében
− mozgásanyaga
− oktatása
− szabályai
− versenyeztetés.

10. A sportjátékok megjelenése, helye, szerepe, jelentősége az iskola testkulturális tevékenységeiben
− sportágai
− mozgásanyaga
− oktatása
− szabályai
− versenyeztetés, játékvezetői ismeretek.

11. A testnevelés sajátosságai, helye, szerepe, feladata az iskola nevelési-oktatási folyamatában, kapcsolata más tantárgyakkal
− a testnevelés értékei
− képesség- és személyiségfejlesztés
− az iskolai sport szervezetei, működésük.

12. A sporttudomány helye a tudományok rendszerében
− a sport és a testnevelés legfontosabb kutatási területei
− a sporttudományos kutatómunka menete, folyamata
− a motórium mérésének főbb területei és eszközei.

13. A sajátos fejlesztést igénylő (fogyatékkal, krónikus betegségekkel élő, testi fej- lődésükben lemaradó, elhízott) tanulók és felnőttek testnevelése, pszichoszomatikus fejlesztésének speciális ismeretei
− prevenció jelentősége a sajátos fejlesztést igénylők esetében
− sajátos fejlesztést igénylők sporttevékenységének koordinálása
− sportfoglalkozások szervezése, vezetése sajátos fejlesztést igénylők esetében
− gyakorlottság az integrált testnevelés- és sportfoglalkozás vezetésében.

14. Az érettségi vizsgakövetelmények
− a testnevelés érettségi vizsga bevezetésének indoklása, általános jellemzése, törvényi háttere
− a két vizsgaszint (középszintű, emelt szintű) viszonya
− az érettségi vizsga törvényi szabályozása, követelmények, jogosultságok
− alapszintű érettségi vizsga elméleti követelményei, alapszintű érettségi vizsga gyakorlati követelményei
− emeltszintű érettségi vizsga elméleti követelményei, emeltszintű érettségi vizsga gyakorlati követelményei; az előkészítő foglalkozások tervezése és vezetése.

15. Eseményszervezés (event menedzsment) az iskolában
− a sportesemények lehetséges változatai az iskolai élet különböző területein
− a házibajnokságok (csapat sportágak, versengések, játékok) és szervezésük
− sportbemutatók és szervezésük
− sportnapok (iskolán kívüli résztvevőkkel is) és szervezésük
− sportbemutatók és ünnepélyek korosztályos jellemzői és szervezési kérdései
− sportünnepélyek gyakorlatanyaga
− az event menedzsment iskolai vonatkozásai.

16. Prevenció és rehabilitáció az iskolában
− biomechanikailag helyes testtartás kritériumainak, agonista, antagonista izomegyensúly szempontjainak, ízületi mozgáshatároknak, a fizikai fittség összetevőinek részletezése
− objektív adatok (pulzus, vérnyomás) mérése, gyűjtése
− állóképesség, erő és nyújthatósági tesztek szempontjainak, mérésének, értékelésének elméleti és gyakorlati ismertetése
− sagittalis és frontális irányú, gerincet érintő rendellenességek prevenciója, rehabilitációja, aktív, passzív, szabad és szergyakorlatok
− a speciális élethelyzetben lévők preventív és rehabilitációs mozgásanyaga, pl. szoptatás, szülés utáni állapot (melltorna, intim torna, inkontinencia ellen ható izmok megerősítése)
− egészségügyi rehabilitáció utáni fizikai aktivitás szempontjainak, mozgásanyagának, terhelhetőségének figyelembevétele stb.
− az egészségtudatos magatartás és életvitel kialakítása.

 

SZAKMÓDSZERTANI ZÁRÓVIZSGA TEMATIKA

1. Mi a tanterv? A tantervek típusai és műfajai. A centralizált és decentralizált tantervi szabályozás jellemzői. A testnevelés szaktantervei.

2. A decentralizált tantervekre épülő tervező munka szintjei a testnevelés tanításában: a pedagógiai program, a testnevelés szaktárgyi program, a tanmenetkészítés, az óratervezés.

3. Az oktatási folyamatról általában és a motoros tanulás. A motoros tanítási, tanulási folyamat szerkezeti felépítése és oktatás-módszertani feladatai. A mozgásos cselekvéstanítás, -tanulás sajátosságai.

4. Oktatási módszerek és stratégiák rendszerezése, felosztása, a motoros cselekvéstanítás, -tanulás folyamatában.

5. Szervezés a testnevelés órán. A tanulók, szerek, eszközök mozgatása. Foglalkoztatási formák.

6. A motoros képesség-fejlesztés tantárgypedagógiai szempontjai. Módszertani javaslatok a motoros képességek fejlesztéshez.

7. A differenciálás elvi és gyakorlati kérdései a testnevelés tanításában. Differenciáltság és egységesség a testnevelés tanításában – elvi alapok és gyakorlati megoldások.

8. A tanulók értékelése, ellenőrzése és osztályozása az iskolai testnevelésben. Értékelési formák a motoros oktatásban. Az adatgyűjtés módszerei. Az osztályozás.

9. Kommunikáció a testnevelés tanításában.

10. Balesetmegelőzés és egészségvédelem a testnevelés tanítása során.

11. Az előkészítő mozgásanyag (gimnasztika) oktatása testnevelés órán és edzésen.

12. A testnevelési játékok a testnevelés órán és az edzésen.

13. Kézilabda az iskolában (tantervi, tanmeneti és oktatási vonatkozások).

14. Kosárlabda az iskolában (tantervi, tanmeneti és oktatási vonatkozások).

15. Röplabda az iskolában (tantervi, tanmeneti és oktatási vonatkozások).

16. Labdarúgás az iskolában (tantervi, tanmeneti és oktatási vonatkozások).

17. Úszás az iskolában (tantervi, tanmeneti és oktatási vonatkozások).

18. Atlétika az iskolában (tantervi, tanmeneti és oktatási vonatkozások).

19. Sporttorna az iskolában (tantervi, tanmeneti és oktatási vonatkozások).

20. Táborozás, túrák, kirándulások szervezése, lebonyolítása.

 

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

Boda Eszter:

1. A rekreáció, mint a szabadidő-eltöltés kultúrája.
2. Célcsoport-specifikus rekreáció.
3. Az animáció területei, megjelenési formái, szerepe.
4. Célcsoport-specifikus animáció.
5. A zenés-táncos mozgásformák szerepe a testnevelésben.
6. A zenés-táncos mozgásformák szerepe a rekreációs sportban.
7. Az aerobic irányzatai.
8. A munkahelyi sport jelentősége és lehetőségei.

Hajdu Pál:
1. Vizsgálatok a sportszociológia köréből.
2. Az iskolai tornaoktatás módszertani kérdései.
3. Az iskolai röplabdaoktatás módszertani kérdései.
4. Kisegítő eszközök a sporttorna oktatásában.

Herpainé Lakó Judit:
1. Az iskolai szabadidős sportrendezvények szervezésének speciális kérdései.
2. Életmódkutatások, szabadidő-eltöltési szokások vizsgálata iskolások körében.
3. A természetben űzhető sportok alkalmazási lehetőségei a testnevelő tanári munkában.

Dr. Révész László:
1. A mérés- értékelés gyakorlatának elemzése a közoktatásban.
2. A hatékony tananyagfejlesztés módszerei.
3. A kompetenciamérés lehetősége a testnevelésben és a sportban.
4. A sportoktatás pedagógiai kérdései.
5. Az úszásoktatás tantervi kérdései.
6. Pedagógiai módszerek hatékonyságának elemzése az iskolai testnevelésben.
7. A mindennapos testnevelés kérdései.
8. IKT eszközök a testnevelésben.

Seres János:
1. A középiskolai testnevelés tanterv atlétika mozgásanyagának oktatás- módszertana.
2. Atlétikus képességek fejlesztése a középiskolás korosztályban.
3. Atlétikai mért teljesítmények értékelése 14-18 éves középiskolai tanulóknál.
4. Felkészülés a diákolimpia atlétikai versenyszámaira.
5. Atlétikai mozgások a középiskolás diákok szabadidős tevékenységében.
6. Az iskolai testnevelés tantárgytörténeti, pedagógiatörténeti aspektusai.
7. Az iskolai atlétika oktatás objektív és szubjektív feltételeinek értékelése helyi viszonyok között.

Szalay Gábor:
1. Felkészítési módszerek és eljárások a középszintű érettségi vizsga gyakorlati követelményeire.
2. Felkészítési módszerek és eljárások az emeltszintű érettségi vizsga gyakorlati követelményeire.
3. Testnevelés elméleti anyagának oktatása és oktatás-módszertani sajátosságai a középiskolák különböző típusaiban és évfolyamain.
4. Testnevelés érettségi eredmények adatainak feldolgozása
- szóbeli vizsga-eredmény részesedése az érettségi eredményében,
- a mérhető és nem mérhető vizsgarészek részesedése az érettségi eredményekben,
- különbségek-azonosságok a női és férfi érettségizők eredményeiben.
5. Kondicionális képességek változása a középiskolás évek alatt a kötelező felmérések adtainak feldolgozása alapján.
6. Kondicionális képességek fejlesztésének lehetőségei és módszerei a középiskolák különböző évfolyamain.
7. Új sportágak mozgásanyagának felhasználása a középiskolai testnevelésben.
8. Vízitáborozás, vízitúrázás mint szabadidősport az egészséges életmódra nevelésben.

Osztatlan:
1. Hagyományostól eltérő sportágak beépítése a testnevelésbe.
2. A mindennapi testnevelés hatékonyságának vizsgálat a kondicionális képességek összehasonlító elemzésével.
3. A mindennapi testnevelés megvalósítása konkrét helyszíneken, tapasztalatok.
4. Az atlétika és a torna mozgásanyagának fejlesztő hatásai az iskolai testnevelésben.
5. Felkészítési programok a Diákolimpia atlétika és torna versenyeire.
6. Az MA témakörök is kidolgozhatók.


< Vissza