A Sporttudományi Intézet képzési profilja

Utolsó módosítás dátuma : 2020. február 14.

Sporttudomány és pedagógusképzés

Alapképzés (BA/BSc) nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, 6 félév:
- Edzőképzés (kézilabda, kosárlabda, tenisz, triatlon)
- Sport- és rekreációszervezés - Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak
- Sport- és rekreációszervezés - Sportszervezés szak

Mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában; 2, 4 és 5 félév:
- 2 féléves középiskolai testnevelő tanár (jelentkezés: általános iskolai testnevelő tanári végzettséggel)
- 4 féléves általános iskolai testnevelő tanár (jelentkezés: tanító végzettséggel)
- 4 féléves általános iskolai vagy középiskolai testnevelő tanár (jelentkezés: más szakon szerzett tanári végzettséggel)
- 5 féléves általános iskolai vagy középiskolai testnevelő tanár (jelentkezés: tanító végzettséggel)

Osztatlan tanárképzés (OT) nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, 8 és 10 félév:
- 8 félév + 1 év összefüggő tanítási gyakorlat (általános iskolai tanár)
- 10 félév + 1 év összefüggő tanítási gyakorlat (középiskolai tanár)

- Két szakos testnevelő tanár, az alábbi szakokkal kombinálva:
- angol nyelv és kultúra tanára
- biológia tanár (egészségtan)
- ének-zene tanár
- fizikatanár
- földrajztanár
- informatikatanár
- kémiatanár
- közösségi művelődés tanár
- magyartanár
- matematikatanár
- média-, mozgókép és kommunikációtanár
- német nyelv és kultúra tanára
- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Edző
(https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/126/szakleiras)
Az alapképzési szak megnevezése: edző (Physical Training)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
- Szakképzettség: szakedző (megjelölve a sportágat)
- A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Physical Trainer
Képzési terület: Sporttudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- A szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
- A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit
- A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
Az alapképzési szak képzési célja:
- A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Az alapképzés szakmai jellemzői:
- A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- Sporttudomány 50-80 kredit,
- Egészségtudomány 20-40 kredit,
- Neveléstudomány és pszichológia 20-40 kredit,
- Társadalomtudományok 15-30 kredit,
- Szervezés és vezetéstudományok 15-30 kredit.
Idegen nyelvi követelmény:
- Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szakmai gyakorlat követelményei:
- A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon belül.

Sport- és rekreációszervezés (sportszervező vagy rekreációszervező szakirány)
(https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/18829/szakleiras)
Az alapképzési szak megnevezése: Sport- és rekreációszervezés (Sports and Recreation Management)
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
- Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
- A szakképzettség:
- Sportszervező
- Rekreációszervező és egészségfejlesztő
- A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
- Sports Manager
- Recreation Manager and Health Promoter
- Választható szakirányok: sportszervezés, rekreációszervezés és egészségfejlesztés
Képzési terület: Sporttudomány
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- A szak orientációja: gyakorlatorientált: 60-70 százalék
- A szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 8 kredit
- A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
- Szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 120 kredit
Az alapképzési szak képzési célja:
- A képzés célja rekreációszervező és egészségfejlesztő, valamint sportszervező szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek fejlesztő és szervező szerep betöltésére a sport és a rekreáció területén. A fejlesztő és a szervező szereppel járó feladatokat a rekreációs aktivitás és a sporttevékenységek kínálta lehetőségeken keresztül a sportszervezetekben, az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, illetve civil szervezetekben látják el. Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. Ismerik és alkalmazzák a fizikai aktivitás és a sporttevékenységek egészség- és életmódkultúrára gyakorolt komplex hatását, vezetési és szakterületi jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez, illetve gazdagításához. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Az alapképzés szakmai jellemzői:
- A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- Sporttudomány (sportelmélet és sportági gyakorlat) 40-60 kredit
- Szervezés- és vezetéstudomány15-40 kredit
- Gazdaságtudomány 15-30 kredit,
- Egészségtudomány 10-40 kredit,
- Társadalomtudomány 15-30 kredit,
- Közismereti alapismeretek 10-15 kredit,
- Rekreációszervezés, sportszervezés választható szakmai ismeretei 10 kredit.
- A szakirány tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:
1. Sportszervezés szakirány:
- Sporttudomány 40-50 kredit,
- Sportmenedzsment 50-60 kredit,
- Gazdaságtudomány 15-30 kredit;
2. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirány:
- Sporttudomány 40-50 kredit,
- Egészségtudomány 20-40 kredit,
- Rekreáció menedzsment 30-40 kredit.
- A szakon a szakirányokhoz kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező specializációk választhatók a személyes képességek szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez. A képző intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a szakirány részeként: 30-40 kredit.
Idegen nyelvi követelmény:
- Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szakmai gyakorlat követelményei:
- A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 200 óra időtartamot elérő és 400 órát meg nem haladó, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit a sporttudomány tudományágon belül a szakirány részeként.

Testnevelő tanár (Ma)
(https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/16997/szakleiras)
Figyelem! Amennyiben Ön közismereti vagy művészeti alapképzési vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik (pl. biológia BSc) akkor Önnek az osztatlan tanárképzési formát kell választania. Szakterületi alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerezett oklevélre – a szakmai tanárképzés kivételével – nem épül mesterszintű tanárképzés!

A pedagógusképzésben szerzett alapképzési oklevél birtokában történő jelentkezés szabályai:
- A tanárképzésre történő jelentkezéskor pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A pedagógus végzettség igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól!
- Az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, a holland nyelv és kultúra tanára, a portugál nyelv és kultúra tanára és az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvismeret, a romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) tanárszakra történő felvétel feltétele romani vagy beás nyelvből, a japán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele japán nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
1. Felsőfokú végzettségi szintet emelő képzés:
- Főiskolai képzésben szerzett tanári oklevél birtokában mesterfokozatot adó tanári szakképzettség szerezhető ún. „szintemelő" képzésben az oklevélben szereplő tanári szakképzettséggel azonos képzésre történő jelentkezés esetén. Egy szakon a középiskolai tanárszak képzési ideje 2 félév, két tanárszakon a képzési idő 4 félév. A képzésre történő belépés feltétele az adott szakképzettségből való tanári szakképzettség igazolása.
- Osztatlan tanárképzésben szerzett általános iskolai tanár szakképzettség birtokában az oklevélben szereplő tanári szakképzettséggel azonos képzésre történő jelentkezés esetén az adott szakon, a köznevelés magasabb évfolyamain (középiskolai) történő tanítást célzó szintemelő képzés egyszakos, 2 féléves képzés.A képzésre történő belépés feltétele az adott szakképzettségből való tanári szakképzettség igazolása. Amennyiben egy tanár mindkét szakképzettsége vonatkozásában szeretné a szintemelést, azt olymódon teheti meg, hogy egymást követő két évben jelentkezik és két 2 féléves képzésben vesz részt.
- Táncpedagógus tanári szakképzettség főiskolai táncpedagógus oklevélre épülően egyszakos, 2 féléves képzésben szerezhető.
2. Újabb pedagógus szakképzettség megszerzésére irányuló képzés
- Meglévő tanári szakképzettségtől eltérő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló jelentkezés esetén az újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés egyszakos, 4 féléves képzés. A képzésre történő jelentkezésnek nem feltétele az adott szakterületi előtanulmány, hiszen a szakképzettség tanításához szükséges szakterületi ismeretek elsajátítására a képzés keretein belül kerül sor. A már elvégzett, esetleges előtanulmányok a felvételt követően a kreditbeszámítás intézményi szabályai szerint beszámíthatóak. A tanítói szakképzettség birtokában ¬tanítói műveltségterülettől függetlenül ¬bármilyen közismereti tanári szakképzettség választható. E képzés egyszakos. A választott szakképzettség alapján 4 vagy 5 féléves képzésben történik. 5 féléves a képzés akkor, ha 5+1 éves közismereti tanárszakon szeretne tanári szakképzettséget szerezni a jelentkező.
- A szakmai alapképzésben szerezett oklevél birtokában történő jelentkezés szabályai: a tanárképzésre történő jelentkezéskor pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A pedagógus végzettség igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól!
3. Műszaki, gazdaságtudományi, egészségügyi vagy agrár képzési területen szerzett alapképzési vagy főiskolai oklevél birtokában
- Szakmai tanárképzés 4 féléves, egy szakos képzésben több szakmai elméleti tárgy oktatására készít fel. Amennyiben a jelentkezőnek előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalata van, akkor a beiratkozást követő eredményes kreditelismerési eljárás alapján a képzési idő 3 félévre csökken, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév.
- A szakmai tanárképzéshez tartozik még a pedagógiatanár képzés is. A neveléstudomány mesterszakot követően a pedagógiatanár szakon 2 félév a képzési idő mesterképzésben.
4. Szakoktató alapképzési vagy főiskolai oklevél birtokában
- Szakoktató oklevélre épülő szakmai tanárképzés 4 féléves, egyszakos, mely azonban több szakmai elméleti tárgy oktatására is felkészít. A szakoktatói oklevél szakmai irányultságának (a szakképzés szakmacsoportjának) megfelelő szakmai tanárképzésre történő jelentkezés lehetséges.
- A nem tanári mester oklevél birtokában történő jelentkezés szabályai: a tanárképzésre történő jelentkezéskor pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A pedagógus munkakörben való foglalkoztatás igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól!
5. Közismereti mesterképzés
- A nem tanári mesterképzés (pl. történelem mesterszakon megszerzett oklevél) után 2 féléves képzésben történik a tanári felkészítés. Adott tanárszak megszerzésére irányuló képzés bemeneti feltételeként a 283/2012 (X.4.) melléklet 2. pontjára figyelemmel a tanári szakképzettség oklevélben szereplő megjelölésével megegyező, a tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási intézményről adott fejezetben ad információt, arról, hogy mely mesterképzési oklevelet fogadhatja el.
6. Szakmai mesterképzés
- A nem tanári mesterképzés után 2 féléves képzésben történik a tanári felkészítés. A szakmacsoport, a szakmai irányultság határozza meg, hogy adott tanárképzési szakképzettség megszerzésére irányuló képzés bemeneti feltételeként mely mesterképzési oklevelet fogadja el a felsőoktatási intézmény (pl. az okleveles vegyipari mérnök szakképzettség feljogosít e a bio-vegyipari mérnöktanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzésre történő belépésre). A példa szerinti nem egyértelmű esetekben kérjük jelentkezés előtt vegye fel a kapcsolatot a felsőoktatási intézménnyel.
7. Művészeti mesterképzés után
- Művészeti mesterképzésben szerzett oklevél után a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés 2 féléves.
8. Művészeti mesterképzéssel vagy osztatlan képzéssel párhuzamosan
- Művészeti mesterképzéssel, vagy osztatlan művészeti képzéssel párhuzamosan jelentkezés nyújtható be tanárképzési szakképzettség megszerzésére. A jelentkezés feltétele a mesterképzésen, vagy osztatlan képzésen való hallgatói jogviszony igazolása. l. A tanári mesterszakra legkorábban a művészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok második, az osztatlan szakon folytatott tanulmányok ötödik félévétől vehető fel. Párhuzamos képzésben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg. A párhuzamos képzésben a két szak együttes képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időnél.

Testnevelőtanár (OT)
(https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/16262/szakleiras)
1. Közismereti tanárképzés
- A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető. A tanárszakok egy részének két formája jött létre: a 4+1 éves általános iskolai tanárképzés és az 5+1 éves középiskolai tanárképzés, melyben a plusz egy év az összefüggő iskolai szakmai gyakorlat. (11 ilyen tanárszak van.) Az általános iskolai és középiskolai közismereti tanárszak adott szakterületen közös képzési szakaszra épül. A szakpárban történő előrehaladás érdekében arányos elosztásban, legalább 150 kreditet kell összegyűjteni a képzés első három évében. A rövidebb és hosszabb idejű tanárképzésben is mesterfokozatot lehet szerezni. Amennyiben az adott tanári szakképzettségből van általános iskolai és középiskolai tanárképzés is, akkor a közös három éves alapozó szakasz végén kell a hallgatónak eldönteni, hogy a két tanári szakképzettség mindegyikét általános iskolai tanárszakként, vagy középiskolai tanárszakként, vagy egyet általános iskolai és egyet középiskolai tanárszakként kíván-e elvégezni. Tehát ezen szakképzettségek esetén, jelentkezni csak a (10 féléves) általános iskolai szakképzettségre lehet.
- Az idegen nyelv műveltségterületen a nyelvi tanár szakképzettségek 5+1 éves képzésben szerezhetők meg. További 11 tanárszakon – például az etikatanár, a hon- és népismerettanár, az ének-zene tanár és a természetismeret-környezettan (természettudományi gyakorlatok) tanár – csak a 4+1 éves képzésben lehet tanár szakképzettséget szerezni. Van 4 olyan tanári szakképzettség (a magyar mint idegen nyelv tanára, a finn nyelv és kultúra tanára, a filozófiatanár, a művészettörténet-tanár), amelyen kizárólag az adott szakterületen szerzett mesterfokozat után lehet tanári szakképzettséget szerezni. E képzésben 1 félév a tanítási gyakorlat.
- Az osztatlan tanárképzés meghatározott szakpárokban folyik. E szakpárokról a Szakterületi irányultság alapján szerezhető tanári szakképzettségek c. fejezetben olvashat.
- Már megszerzett alapfokozat és szakképzettség birtokában, tehát oklevéllel is lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni. Eredményes felvételt követően – kérelemre – az egyik választott tanárszak szakterületi ismeretei részeként az alapképzési ismeretekből 100 kreditet, és ha az alapképzésben a második tanári szakhoz kapcsolódó differenciált szakmai ismeretet is fel lehetett venni - az annak megfelelő második tanári szakképzettséghez – legfeljebb 50 kreditet a felsőoktatási intézményben el kell ismerni.
- A tanári szakképzettség megszerzésére az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakot követően 2 féléves, a tanári felkészítés (a pedagógiai, a pszichológiai, a szakmódszertani, a szakmai gyakorlat) megszerzésére irányuló mesterképzésben is lesz lehetőség. (Lásd A mesterképzésben történő tanárképzésről c. fejezetben)
2. Művészeti tanárképzés
- A művészeti tanárszakokon érettségit követően egyszakos osztatlan képzésben vagy a nem tanári mesterképzéssel, illetve osztatlan képzéssel párhuzamosan, vagy művészeti nem tanári mesterképzést követően mesterképzésben szerezhető tanári oklevél. (Utóbbiról A mesterképzésben történő tanárképzésről c. fejezetben olvashat bővebben.)
- A zeneművészeti tanárszakoknak két csoportja van. A zenetanárszakok az alapfokú művészetoktatásra, a zeneművésztanár szakok a középfokú művészetoktatásra készítenek fel.
- A zenetanárszakokon – az ének-zene tanár és zeneismeret-tanár szak kivételével – osztatlan egyszakos (4+1 éves) képzésben folyik a tanárképzés. Az ének-zene tanár és zeneismeret-tanár szakképzettségekre megszerzésére irányuló képzések (4+1 éves képzésben) formájában szakpárban lehet jelentkezni.
- A zeneművésztanár szakokon kétszakos (5+1 éves) osztatlan képzésben szerezhető a kóruskarnagyművész-tanár, az ének-zene művésztanár, a zeneelmélet-tanár, az egyházzeneművész-tanár, valamint a népi hangszeres, a népzeneelmélet és a népi ének tanárszakokon szakképzettség. A nem tanári mesterképzéssel, vagy osztatlan képzéssel párhuzamosan is szerezhető egyszakos (hangszeres) zeneművésztanár oklevél.
- Már megszerzett alapfokozat és szakképzettség birtokában is, tehát oklevéllel is lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni. Eredményes felvételt követően – kérelemre – a választott tanárszak szakterületi ismeretei részeként az alapképzési ismeretekből 100 kreditet a felsőoktatási intézményben el kell ismerni.
- A tánctanár szakon osztott képzésben lehet tanári szakképzettséget szerezni. A képzőművészeti tanár, a design-és vizuálisművészet- tanár szakképzettségek a nem tanári mesterképzéssel párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettségek. Főiskolai táncpedagógus oklevél birtokában 60 kredites, két féléves tánctanár szakképzettség szerezhető a táncpedagógus oklevél szakirányával azonos szakirányon.
3. Szakmai tanárképzés
- A szakmai tanárképzés a műszaki, az agrár, a közgazdasági szakképzés számára képez elméleti tárgyakat oktató tanárokat.
- Ezeken a szakmai tanárszakokon osztott 4 féléves képzésben, a mesterképzési ciklusban vagy osztatlan 4+1 éves képzésben szervezhető meg a tanárképzés.
- Már megszerzett alapfokozat és szakképzettség birtokában is, tehát oklevéllel is lehet osztatlan tanárképzésre jelentkezni. Eredményes felvételt követően – kérelemre – a választott tanárszak szakterületi ismeretei részeként az alapképzési ismeretekből 100 kreditet a felsőoktatási intézményben el kell ismerni.
- A 4 féléves mesterképzésben a felvételt követően az előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerését lehet kérni, így a képzési idő 3 félév is lehet, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév.
- A szakmai tanárképzéshez tartozik még az egészségügyi tanár és a pedagógiatanár képzés is. Ezeken a szakmai tanárszakok nem szervezhetők meg osztatlan képzésben, az egyészségügyi tanár a fent leírtak szerinti 4 féléves képzésben történik, a neveléstudomány mesterszakot követően a pedagógiatanár szakon 2 félév a képzési idő mesterképzésben.
- A tanári szakképzettség megszerzésének lehetősége az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakot követően e területen is biztosított, a tanári felkészítés (a pedagógiai, a pszichológiai, a szakmódszertani, a szakmai gyakorlat) megszerzésére irányuló 2 féléves mesterképzésben. (Lásd A mesterképzésben történő tanárképzésről c. fejezetben).

A SZAKOK RÖVID BEMUTATÁSA

Valamennyi képzésünk célja, hogy a sporttudományi képzésekben (edző, sport- és rekreációszervezés) és a testnevelőtanár képzésben is hallgatóbarát, élmény- és egyúttal teljesítményközpontú képzésekkel a munkaerőpiac komplex elvárásainak megfelelő szemlélettel, tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket képezzünk. Az elméleti tudás alapozó jellege mellett erőteljes szerepet kap minden képzésünkben a gyakorlati tudás, a problémamegoldás és kritikus gondolkodás fejlesztése, melyek szerteágazó gyakorlati foglalkozások és módszerek formájában kerülnek megerősítésre. Ezen célok elérését hatékonyan segítik a kimagasló tudással, tapasztalattal és példamutató hozzáállással rendelkező szakembereink, oktatóink. Büszkék vagyunk a folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerünkre, melyek kiterjednek a sportirányítás, az oktatás, a tudomány, a versenysport, a diák- hallgatói- és szabadidősport, a fogyatékos sport, az egészségügy, valamint a testnevelés nemzetközi, országos és városi szervezeteire is. Minden tevékenységünkben Eger városa, Heves megye és az ország Észak-keleti régiójának kiváló adottságaira építve szervezzük a képzésekhez tartozó gyakorlati foglalkozásokat, szakmai- és terepgyakorlatokat. Sikeres pályázataink reális lehetőséget adnak a létesítményeink és az sporteszközendszerünk dinamikus fejlesztésére, mellyel a Sporttudományi Intézet a képzéseit, tudományos kutatásait, valamint az egyetemi- és szabadidősport programjait egyre magasabb szinten tudja végezni.

Az edző alapszak célja olyan sportszakemberek képzése, akik képesek bármely korosztály edzésfolyamatának tervezésére és kivitelezésére a korosztályos és egyéni képességek, illetve igények és sajátosságok figyelembevételével. A sportteljesítmény fokozásán és a kiválasztáson kívül képesek a különböző korosztályok edzésmunkájának összehangolására, illetve a sportolók személyiségének fejlesztésére.

A sport- és rekreációszervezés (sportszervező vagy rekreációszervező szakirány) alapszak célja, hogy a hallgatók tanulmányaik sikeres befejezése után alkalmasak legyenek a rekreáció és sport területén mind az állami, mind a civil szférában fejlesztő, illetve szervező szerep betöltésére. A jövőbeli szakemberek tisztában vannak a fizikai aktivitás egészségre és életmódra, illetve életminőségre gyakorolt hatásával, ezen kívül a szabadidő kulturált és konstruktív eltöltésének fontosságával.

Testnevelőtanár (OT)
A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik tanulmányaik befejeztével alkalmasak a közoktatáshoz kötődő, iskolai testneveléshez kapcsolódó nevelési, illetve oktatási feladatok ellátására. A testnevelő tanári munkán kívül alkalmasak rekreációs foglalkozások tervezésére és vezetésére, illetve felismerik a rendszeres fizikai aktivitás egészségre gyakorolt hatását. E szemléletmódot hitelesen és hatékonyan közvetítik a tanulók felé, ezen kívül a sportpedagógia területéhez kapcsolódó fejlesztési és kutatási feladatok ellátására is alkalmasak.

Testnevelő tanár (MA)

A képzés célja a már valamilyen tanári képesítéssel rendelkező jelentkezőkből olyan pedagógusok képzése, akik tanulmányaik befejeztével alkalmasak a közoktatáshoz kötődő, iskolai testneveléshez kapcsolódó nevelési, illetve oktatási feladatok ellátására. A testnevelő tanári munkán kívül alkalmasak rekreációs foglalkozások tervezésére és vezetésére, illetve felismerik a rendszeres fizikai aktivitás egészségre gyakorolt hatását. E szemléletmódot hitelesen és hatékonyan közvetítik a tanulók felé, ezen kívül a sportpedagógia területéhez kapcsolódó fejlesztési és kutatási feladatok ellátására is alkalmasak.


< Vissza