Tanári Portfólió

Utolsó módosítás dátuma : 2020. szeptember 25.

A portfólió elemei

I. Szakmai önéletrajz
A pedagógus/hallgató szakmai életútjának tárgyilagos bemutatásával, valamint jelen tanulmányokra fókuszálva a szakmai fejlődés útjának rövid bemutatásával.

Terjedelem: ~2-3 oldal

II. A gyakorlóiskolai, illetve külső intézményben folytatott nevelő-oktató tevékenységgel összefüggő dokumentumok

1) Hospitálási jegyzőkönyv:

Óralátogatás során készített 1 db hospitálási jegyzőkönyv reflexióval ellátva.

Egy jegyzőkönyv elkészítése a gyakorlóiskolában vagy a külső gyakorlat helyszínén meglátogatott testnevelés óráról a csatolmányban lévő mintának megfelelően, 1 oldalnyi reflektív vélemény megfogalmazásával.

Terjedelem: ~2-3 oldal

2) Óravázlat és óratervezet:

4 db óravázlat és 1 db részletes óratervezet

A vázlatok a gyakorlóiskolában vagy a külső gyakorlat kapcsán készült órákról tetszőlegesen készíthetőek, míg részletes óratervezetként a záró tanításra elkészített töltendő fel.

Az óratervezet, óravázlat tartalmi követelményei (1. melléklet):
Az óraterv folyamatában tartalmazza a tervezett tanórai tevékenységeket a tanár és a diák szempontjából. A hallgató az óratervben rögzíti az adott óra témáját, megnevezi az óra cél- és feladatrendszerét, a tanítási óra didaktikai feladatait, az óra sikeres megtartásához szükséges tanulói előképzettséget, felsorolja a szükséges szereket, megnevezi a felhasznált forrásokat.

Az óratervezet magába foglalja az óra felépítésének vázlatát, amely tartalmazza a különböző órarészek tartalmi feladatainak vázlatos felsorolását és időtartamának megjelölését.

Az óratervezetnek a megadott sablon alapján tartalmaznia kell a tanítási folyamat céljait és követelményeit, az órai tananyag feldolgozásának pontos menetét, szervezését, a tanagyag feldolgozásának módszereit és az időbeosztást.

3) Csoportprofil:
Egy, a gyakorló tanítás során megismert közösség bemutatása csoportprofil segítségével. A gyakorlóiskolában vagy a külső gyakorlat során megismert tanulócsoport/osztály bemutatása (a hosszabb időtartam miatt javasolt az utóbbi környezetből választani).

Terjedelem: ~ 2-3 oldal

Javasolt tartalom: Tanulók száma, a nemek aránya, szociokulturális jellemzők. A csoport története az ott tanuló gyerekek, illetve az őket tanító testnevelő (k)-re irányulóan. A csoport megismerése érdekében a pedagógus által tett lépések. A csoportdinamika működése a tanulócsoportban, az osztálytermi környezet bemutatása, egyes tanulók szerepe (akár néhány tanuló külön történő bemutatásával). A pedagógus lépései a csoporttal való megfelelő viszony kialakítása érdekében. A csoport viszonyulása a testneveléshez, ennek tükrében megjeleníthető erősségei, az esetleges nehézségek és megoldásuk lehetséges útjai (néhány tanulót akár külön is megemlítve).

Kerülendő a teljes név, monogram szerepeltetése. Javasolt csupán a keresztneveket használni (a nemek megtartása mellett akár megváltoztatva is), illetve szövegkörnyezetnek megfelelően a leírás név nélkül, a szereplőre történő egyéb utalással is elkészíthető.

4) Esettanulmány:
Estetanulmány a pedagógiai munka során tapasztalt pedagógiai probléma megoldásával kapcsolatban – reflexióval ellátva. A gyakorlóiskolában vagy a külső gyakorlat során átélt szituációval kapcsolatban.

Terjedelem: ~2-4 oldal

Az esettanulmány egy csoport/tanuló kapcsán a szokásostól eltérő, ezáltal pedagógiai értelemben említést érdemlő, tanulságos megoldást igénylő szituáció megismertetésére irányuljon.

Javasolt tartalom: Az érintett tanuló (k) szituáció szempontjából releváns bemutatása. Az eset leírása érintve kialakulásának feltételezhető okát, hatását az érintett tanuló (k) és csoport életére. A pedagógiai szituáció elemzése, majd a megoldásra irányuló kísérlet, illetve eredményességének leírása. Végül szubjektív vélemény az esetről esetlegesen más megoldási ötletekkel, a beavatkozás értékelésével, az arra irányuló reflexióval, tanulságok levonásával.

5) Reflexió:
Folyamatos reflexió az előidézett pedagógiai folyamat eredményeivel, az adódó sikerekkel és nehézségekkel, a szükséges változtatások indoklásával kapcsolatban.

- Olyan, gyakorló tanítás során megélt esetek, pedagógiai szituációk leírása, melyek hatással voltak a tanári kompetenciák fejlődésére – azok megjelölésével, a rá adott reflektív válaszokkal.

Terjedelem: ~3-4 oldal

6) Az intézményi bemutató:
Az intézmények bemutatása a gyakorló tanításon tapasztaltak megértéséhez.

A gyakorlóiskola vagy külső intézmény bemutatása közoktatási szerepére, statisztikai adataira, értékeire, hagyományaira, környezeti viszonyaira vonatkozóan.

A testnevelés intézményen belüli helyzetének, infrastrukturális és tárgyi feltételeinek, helyi jellegzetességeinek leírása. A tárggyal kapcsolatos tanórai és tanórán kívüli pedagógiai munka bemutatása a különböző dokumentumok, illetve tapasztalatok függvényében (erősségek-gyengeségek, eredményesség, tanulási környezet jellemzői).

7) A tanítási gyakorlatok bemutatása:
A tanítási gyakorlatok bemutatása értékelése, az általuk szerzett szakmai tapasztalat megjelenítése.

Átfogó, összegző kép alkotása a gyakorlóiskolai és a külső intézményben megvalósított tanítási gyakorlatról, annak eredményességéről/hasznosságáról.

Önreflektív módon jelenítse meg a szakmai fejlődés útját.

Terjedelem: ~2-3 oldal

III. Egyéb elemek (4-6 elem feltöltése szükséges)
A jelzettnél több dokumentum feltöltése mellőzendő!

1) Tudományos Diákkör, illetve Tehetséggondozó Műhely keretein belül végzett kutatói vagy egyéb tevékenység bemutatása (tanulmány, kisfilm, stb....).
Amennyiben a tanulmányok alatt van erre példa.

2) Tanórai feladathoz kapcsolódó produktum dokumentálása.
A tanulmányok során elkészített munkákból (óratervezet, edzésterv, tanmenet) - tetszőlegesen.

3) Tanulmányi feladathoz kapcsolható dolgozat dokumentálása.
A képzési időszak során elkészített, tanulmány jellegű dolgozatokból - tetszőlegesen.

 

Egyéb információk
A portfólió tartalmazhat képeket, video felvételeket és egyéb file-okat is.

 

1. melléklet: Óravázlat, óratervezet sablon: Letölthető dokumentum

 


< Vissza